Viole da Gamba:
Basso 7 corde Noce da Michel Colichon
Lyra da John Rose (1598)
Basso 6 corde Acero da Barak Norman
Basso 6 corde Noce da Barak Norman
Soprano da Henry Jaye (1667)